Κύριος στόχος της εργασίας μας είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τα οφέλη μιας εκπαιδευτικής εκδρομής και ταυτόχρονα να δουλέψουν ομαδικά προκειμένου να διοργανώσουν τη δική τους εκπαιδευτική εκδρομή.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια :
  1. Χωρίστηκαν σε 4 υποομάδες και επέλεξε η καθεμιά τον τόπο προορισμού της. (Δούλεψαν με συγκεκριμένα κριτήρια)
  2. Χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο άντλησαν πληροφορίες για τη χώρα επιλογής τους καθώς και για τους τόπους επίσκεψης με κριτήριο κυρίως τη διεύρυνση των γνωστικών τους αντικειμένων.
  3. Κατάρτησαν το πρόγραμμα της εκδρομής πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία και είχαν μελετήσει.
  4. Παρουσίασαν τις εργασίες τους στου συμμαθητές τους σε Powerpoint.