ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥΟ/Η υπογράφων/ουσα κάτοχος του Δελτίου ταυτότητας με αριθμό κηδεμόνας τ μαθήτ
της τάξης του 2ου ΓΕΛ Αλίμου, δηλώνω υπεύθυνα, έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δήλωσης ότι:
  1. Επιτρέπω στ ανωτέρω μαθητ_ να λάβει μέρος στην πραγματοποιούμενη από το σχολείο εκπαιδευτική εκδρομή στη Γαλλία από 22 Μαρτίου 2012 έως 26 Μαρτίου 2012.
  2. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες από τη συμπεριφορά, διαγωγή και γενικά τις πράξεις τ κατά τη διάρκεια της εκδρομής, γνωρίζοντας και επισημαίνοντας στ μαθήτ_ ότι οφείλει τα παρακάτω:
  • να ακολουθεί τισ προκαθορισμένες δραστηριότητες της ομάδας των μαθητών
  • να μην προκαλεί καταστροφές στους χώρους συγκέντρωσης και επισκέψεων και να μην απομαρύνονται από αυτούς χωρίς άδεια από τους συνοδούς καθηγητές
  • να υπακούει στις εντολές των συνοδών καθηγητών
  • να μην κάνει χρήση του καπνίσματος και των οινοπνευματοδών ποτών, και τέλος
  • να μην μετακινείται με οποιοδήποτε άλλο μεταφορικό μέσο.
Γενικά, η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι κόσμια και πάντα συμμορφούμενη προς τις υποδείξεις και παρατηρήσεις των συνοδών καθηγητών.