ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ

Ο/Η υπογραφων/ουσα κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό _ κηδεμόνας τ _ μαθητ_ _ της τάξης του 2ου ΓΕΛ Αλίμου, δηλώνω υπεύθυνα, έχοντας γνώση των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δήλωσης ότι :

1) Επιτρέπω στ ανωτέρω μαθητ να λάβει μέρος στην πραγματοποιούμενη από το σχολείο εκπαιδευτική εκδρομή στην Μαδρίτη από 21 Μαρτίου έως 26 Μαρτίου 2011.
2) Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις συνέπειες από την συμπεριφορά , διαγωγή και γενικά τις πράξεις του/της κατά την διάρκεια της εκδρομής, γνωρίζοντας και επισημαίνοντας στ μαθητ ότι οφείλει τα παρακάτω:

  1. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις κοινές δραστηριότητες.
  2. Απαγορεύεται η χρήση ποδηλάτων και αυτοκίνητων.
  3. Απαγορεύεται η χρήση διαφόρων ουσιών και οινοπνευματωδών ποτών.
  4. Είναι υποχρεωτικό οι μαθητές να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των καθηγητών τους.